REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG VEGANVITA24.PL

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez VeganVita24.pl – marki Wyższej Szkoły Rehabilitacji, prowadzącej działalność gospodarczą przy ul. Kasprzaka 49 w Warszawie 01-234, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod NIP 527-25-51-490, REGON 140942044, zwanym dalej VeganVita24.pl.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2
DEFINICJE

 1. Usługi
  • informowanie o Diecie VEGAN, przyjmowanie Zamówień, przygotowanie i dostarczanie przez VeganVita24.pl posiłków w zestawach dziennych
  • w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 2. Klient
  • Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1.  Przedmiotem zamówienia jest Usługa/Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych Planów VEGAN:
  • VEGAN NA START
  • Zestaw 1 dzień VEGAN
  • Zestaw 5 dni VEGAN
  • Zestaw 7 dni VEGAN
  • Zestaw 10 dni VEGAN
  • Zestaw 21 dni VEGAN
  • Zestaw 30 dni VEGAN
  • Zestaw VEGAN +
 2. Codzienny Zestaw VEGAN z oferty VeganVita24.pl to 5 pełnowartościowych posiłków – śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąska, kolacja
 3. Dieta w VeganVita24.pl zakłada nieliczenie kalorii, tylko dbanie o jakość produktów, z których przygotowywane są posiłki – dlatego informacje o przybliżonej kaloryczności zestawów podawane są na życzenie Klienta.
 4. Dla Klientów potrzebujących zwiększonej dawki energii / trenujących sport – przewidziany jest Zestaw VEGAN+ (zestaw dzienny + dodatkowy obiad). Dopłata dzienna do zestawu VEGAN+ wynosi 17 zł dla Zestawów 1-5-7 dni / 15 zł dla zestawów 10/21/30 dni.
 5. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.veganvita24.pl jest przykładowe i uzależnione od sezonowości niektórych produktów wykorzystywanych do przygotowywania Zestawów VEGAN. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.
 6. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach, opatrzonych samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o producencie, rodzaju posiłku i terminie przydatności do spożycia. Zestawy pakowane są w opakowaniu zbiorczym – torbie papierowej z logo VeganVita24.pl wraz z danymi Klienta takimi jak imię, nazwisko, adres dostawy. Do każdego Zestawu dołączane jest Menu właściwe dla danego Zestawu, które przypinane jest do torby.
 7. W przypadku Diety VEGAN z obostrzeniami – na samoprzylepnej etykiecie na pojemnikach cateringowych znajduje się oznaczenie w postaci litery „S” – VEGAN Spersonalizowane.
 8. Ceny poszczególnych Zestawów VEGAN, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku VeganVita24.pl dostępnym pod adresem www.veganvita24.pl (zakładka – CENNIK / ZAMÓW DIETĘ)
 9. VEGAN NA START to jednodniowy zestaw testowy pozwalający Klientowi sprawdzić jak smakuje dieta VeganVita24.pl. Jest to taki sam Zestaw posiłków, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia – lecz w niższej, testowej cenie.
 10. Klient ma prawo skorzystać z zestawu VEGAN NA START tylko jeden raz.

§4
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  • poprzez formularz, dostępny pod adresem www.veganvita24.pl – zakładka – CENNIK / ZAMÓW DIETĘ lub zakładka VEGAN NA START – dostępność: 24h / dobę.
  • mailowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@veganvita24.pl – dostępność: 24h / dobę.
  • Telefonicznie ze zwrotnym mailowym potwierdzeniem pod nr telefonu 698 180 843 – dostępność: PN – PT / 8:00 – 17:00.
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, wybrany wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny oraz mailowy. Nie akceptujemy kontaktu za pośrednictwem SMS.
 4. Zamówienia dostarczane są w dni robocze oraz w soboty w godz. 2:00 – 7:30 pod adres wskazany przez Zamawiającego.
 5. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 23:59:59 będą dostarczane drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia, np. zamówienie złożone w poniedziałek będzie dostarczone w środę w godz. 2:00 – 7:30 rano.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacji Zmówienia jest dokonanie płatności elektronicznej poprzez serwis Przelewy24.pl lub dostarczenie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres: zamowienia@veganvita24.pl
 7. Godzina 10:00 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.
 8. Klient podczas składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy Zestawów VEGAN wraz z informacjami dodatkowymi dot. dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 9. Zamawiający może zamówić Dietę VEGAN z wyłączeniem niektórych produktów – tzw. VEGAN Spersonalizowane. Przyjęcie takiego Zamówienia musi być potwierdzone mailem zwrotnym, a informacje odnośnie eliminacji danych składników z posiłków muszą być przesłane za pośrednictwem strony VeganVita24.pl – zakładka: ZAMÓWIENIE/Uwagi do zamówienia i wykluczenia pokarmowe.
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować VeganVita24.pl o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 11. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności VeganVita24.pl za ewentualne niekorzystne samopoczucie Zamawiającego, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników – w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.

§5
PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie poprzez serwis Przelewy24.pl lub wykonać przelew do godziny 10:00 na 1 dzień roboczy przed jego realizacją na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy. Potwierdzenie dokonanej płatności należy przesłać na adres: zamowienia@veganvita24.pl – stanowi to podstawę do realizacji Zamówienia.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.
 4. VeganVita24.pl uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do chwili „fizycznego” wpływu przelewu na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy. W razie skorzystania z tego uprawnienia – VeganVita24.pl jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową.

§6
DOSTAWA

 1. Dostawy Zestawów VEGAN są realizowane codziennie – w dni robocze oraz w soboty – w godz. 2:00 – 7:30.
 2. W przypadku weekendów catering dostarczany jest w sobotę – od razu na dwa dni (na sobotę i na niedzielę). Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę.
 3. Dostawy nie są realizowane w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy.
 4. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” VeganVita24.pl może planować dostawy w innym systemie niż standardowo – informując i uzgadniając odpowiednio wcześniej zmiany z Klientem.
 5. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia Zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostawy Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy 2:00 – 7:30.
 6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego okolicznościami nie zgłoszonymi do godz.12:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie – w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 7. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy VeganVita24.pl (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, VeganVita24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zestawu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7
ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1.  Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw i adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od VeganVita24.pl wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu – nie później niż do godz. 10:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O chęci anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować VeganVita24.pl telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamowienia@veganvita24.pl
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni – na jaką Klient anulował dostawy. Anulowane Zamówienie można wykorzystać w terminie 30 dni od dnia anulowania.
 5. Klientowi przysługuje prawo anulowania całości Zamówienia przed pierwszą dostawą i domagania się z tego tytułu zwrotu 100% należności.
 6. Klientowi przysługuje prawo anulowania części Zamówienia i domagania się z tego tytułu zwrotu 50% należności za pozostałą część do wykorzystania.
 7. W przypadku zmniejszenia liczby dni w Planie VEGAN Klientowi przysługuje prawo zwrotu 50% różnicy w cenie między zestawami.
 8. W przypadku zwiększenia liczby dni w Planie VEGAN w trakcie trwania Zamówienia – Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę – różnicę cenową między Planami.

§8
REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji Zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacji” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamowienia@veganvita24.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu Reklamacji VeganVita24.pl poinformuje Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia. W razie stwierdzenia przez VeganVita24.pl, iż Reklamacja jest niezasadna – w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem – VeganVita24.pl. poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze – przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej i brakiem możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany Zamówienia – z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego Zestawu przedstawicielowi (kurierowi) VeganVita24.pl., który dostarczył Klientowi Zestaw celem wymiany, należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi Zestawu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem VeganVita24.pl.

§9
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest VeganVita24.pl -marka Wyższej Szkoły Rehabilitacji, prowadzącej działalność gospodarczą przy ul. Kasprzaka 49 w Warszawie 01-234, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej podNIP527-25-51-490, REGON 140942044. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z VeganVita24.pl. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

Życzymy SMACZNEGO!

Call Now Button